Naturen

 Det fredede område

P8090107Området omkring klitområderne ved Kærsgård Strand, Liver Ås udløb og Vandplasken blev fredet i 1962. Fredningen skete af naturvidenskabelige grunde, der kort kan sammenfattes i Naturfredningsforeningens udlægning: “Denne lavning har en plantevækst, som ikke finder sit sidestykke noget sted i Danmark.”

Liver Å

RIMG0229Liver Å har sit udspring sydpå omkring Løkken og løber nordpå ikke langt fra Hjørring og videre mod Kærsgård Strand. I mange år modtog Liver Å store mængder spildevand fra Hjørring, og blev udnævnt til en af Danmarks mest forurenede åer. Efterhånden er der kommet styr på udledningerne, men et par meget belastende uheld i de senere år fra industrier i Hjørring og omegn har medført alvorlige tilfælde af fiskedød.

Liver Å har imidlertid en fantastisk evne til at regenerere og åen fremstår i dag som en levende å med et rigt fiskeliv, – og dermed også et yndet sted for lystfiskere.Liverå pan

Vandplasken

De planter omkring Vandplasken, som man blandt andre har hæftet sig ved som interessante, er liden padderok, sort skæne, dværgulvefod, og orkideerne mygblomst og pukkellæbe. Forekomsten af disse meget sjældne planter, som ellers for størstedelen findes i fjeldegne, må skyldes en sammentræf af forskellige omstændigheder. Den fugtige bund er fattig på muldstoffer, men rig på kalk. Vandet er derfor ikke surt som mange andre klitlavninger. Den moderate afgræsning hindrer at anden vegetation kvæler de forholdsvis små fjeldplanter. Foruden de ovenfor nævnte botaniske sjældenheder smykker bl.a. følgende urter Vandplasken: nikkende kobjælde, kæruld, pyramidelæbeløs, øjentrøst, trævlekrone, bukkeblad, vibefedt, og græsserne hjertegræs og guldaks.

Klitterne

Klitterne fra Tornby Strand forbi Kærsgård Strand og sydpå til Nørlev Strand er de største langs hele den jyske vestkyst.

Stranden

Stranden ligner de fleste andre strande langs den jyske vestkyst, men den skråner en del ud mod havet, så der er ofte store flader med tørt sand. Der er spredte forekomster af småsten, som dog flytter sig meget hele tiden.

Sandet ved Kærsgård Strand har et temmelig stort indhold af mineralsand. Det har en anden vægt end almindeligt sand, og vinden får det til at lægge sig derfor i særlige lag.

Det sorte mineralsand bliver af nogle mistolket som værende svinet til med olie, fordi det på grund de enkelte korns form klæber til sko og fødder.

Mineralsandet var lige efter anden verdenskrig genstand for forsøg på indvinding. Det er rigt på forskellige metaller, og var derfor interessant for den voksende industri. Det lykkedes dog ikke at skabe økonomi i projektet.

På en vandretur langs stranden, kan det ikke undgås, at man støder på nogle mærkeligt udseende østersskaller. De er enten helt gyldne i farven eller helt skinnende sorte. Der er ikke østers i Skagerrak i dag, og man skal da også langt tilbage i tiden for at finde oprindelsen til disse skaller. De stammer fra Stenalderhavet og er derfor 6 – 8.000 år gamle! Der må ligge gamle østersbanker ud for i havet, hvorfra de skylles i land i disse år.

Stranden er aldrig den samme – vandet flytter hele tiden rundt med sand og sten

Lien og indlandsklitterne

Lige på den anden side af den del af grunden, som går ned til åen, rejser stenalderkysten sig ganske højt. Denne li fortsætter sydpå på indersiden af Vandplasken og sommerhusområdet ved Nørlev, før den slutter sig sammen med klinterne ved Lønstrup, for at møde sit storslåede højdepunkt ved Rubjerg Knude.

cropped-p10002111.jpg
Sommerhuset set fra nordvest, – Lien rejser sig på den anden side bag ved huset

Fuglene

P5180909
Der er mange viber i det våde område bag klitterne

Der er et meget rigt fugleliv i de fredede områder omkring sommerhuset. Vandplasken og sivskovene bag klitterne huser mange ynglefugle, og den jyske vestkyst er generelt et godt sted at følge fugletrækket forår og efterår. Af spændende arter skal især nævnes sortstrubet bynkefugl, som i mange år har ynglet tæt på huset. Derudover ses ofte grågæs, rørhøg, rødrygget tornskade, ravn, og i træktiden mange ande- og vadefuglearter.

P5262700
I juli har svanefamilien i Åslyngen unger
P5230090
Visse år er der to par rørhøg i sivene nord for åen

Dyrene

Der er mange dyr i området. På selve grunden holder rådyr, ræv og hare til, og ved åen ses både vandrotte, ilder og vilde mink. I de senere år er der af og til blevet set spor af odder.

Rådyr
Der er mange rådyr – denne er taget med et vildtkamera
Man skal tage sig i agt – denne hugorm lå en forårsdag i indkørslen og slikkede sol

Blomsterne

Som nævnt ovenfor er Vandplasken er et af de få områder i Danmark, hvor der findes kalkrig jord, det er et såkaldt rigkær (se tillige links som et selvstændigt faneblad). De mange sjældne planter har igennem årene givet anledning til adskillige fotos.

B9230816
Korbær
PICT2851
Strandmandstro
Mygblomst – er en sjælden orkidé, der findes hyppigt i Vandplasken

– og alt det andet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Disse to svampe er ikke tidligere fundet i Vendsyssel. Til venstre en stilkbovist, til højre en pragtbæger (art ikke bestemt endnu, men slægten er god nok)